leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de Baarnse Letterfabriek gevestigd te Baarn.

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gesloten overeenkomsten en door ons gedane aanbiedingen, zulks met uitsluiting van alle eigen algemene voorwaarden van de afnemer.

 

2. Offertes en Orderbevestigingen

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend.

2.2 Alle offertes of aanbiedingen hebben, tenzij anders is overeengekomen,  een geldigheidsduur van 2 maanden, te rekenen vanaf de datum van de offerte.

2.3 De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de verkoper heeft bereikt

2.4 Prijzen gesteld in offertes zijn in euro’s, exclusief BTW, verzendkosten e.d.

2.5 Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgave van maten e.d. zijn zo nauwkeurig mogelijk. Kleine verschillen bij de uitvoering zijn toelaatbaar.

2.6 De leverancier behoudt zich voor het auteursrecht op en het eigendom van bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van de leverancier onverwijld teruggegeven worden, bij gebreke waarvan de afnemer de waarde ervan is verschuldigd, onverminderd andere aan de leverancier te dienste staande wettelijke maatregelen tot vervolging van zijn rechten

 

3. Tijdstip van levering

Levering geschiedt af werkruimte van de leverancier en volledig voor risico van de afnemer, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Leverancier is dan ook niet verantwoordelijk voor schade, verlies of vertraging daaronder begrepen, als gevolg van of ontstaan  in het kader van verzending van goederen.

 

4. Levertijd

De door de leverancier opgegeven levertijd schept geen verplichtingen en overschrijding ervan levert geen wanprestatie op, noch enig recht op schadevergoeding van enige directe of indirecte schade door afnemer of derden geleden. De afnemer blijft verplicht tot betaling, ook indien deze voor een vastgestelde datum werd overeengekomen terwijl levering nog niet is geschiedt, tenzij schriftelijk nader anders overeengekomen.

 

5. Wijziging c.q ontbinding overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van het aangenomen werk blijkt, dat dit tengevolge van omstandigheden, welke de leverancier ten tijde van de overeenkomst niet kende en niet behoefde te kennen of door overmacht bepaald onuitvoerbaar is, dan heeft de leverancier het recht zijn afnemer voor te stellen om hetzij de opdracht zodanig te wijzigen dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, in welk geval de afnemer aan de leverancier een volledige vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden verschuldigd is.

 

6. Betaling

6.1 Betaling voor leveringen dienen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

6.2 Beroep op compensatie, weigering of opschorting van betaling met beroep op te late of ondeugdelijke levering is uitdrukkelijk uitgesloten.

6.3 Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft  betaald, is de leverancier gerechtigd de afnemer een rente te berekenen gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10%.

6.4 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso van een vordering, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag, zulks met een minimum van € 50,--. Bovengenoemde kosten zijn geheel en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbaar.

6.5 De leverancier is bij de uitvoering van overeenkomsten met afnemers van voor de uitvoering van een beroep of bedrijf bestemde goederen nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden, dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving e.d.

 

7. Eigendomsrecht

7.1 Leverancier behoudt zich tot zekerheid der betaling van de door hem verkochte goederen de eigendom voor, totdat de koopprijs eventueel verhoogd met rente en kosten, integraal zal zijn voldaan, ook indien de verkochte goederen bewerkt en/of verwerkt zijn.

7.2 Het is de afnemer niet toegestaan de verkochte goederen te verpanden, in eigendom (tot zekerheid) over te dragen dan wel met enig ander recht te bewaren zolang deze nog niet aan hem in eigendom zijn overgegaan.

 

8. Reclames

8.1 Leverancier staat er voor in, dat de door hem geleverde goederen deugdelijk zijn en voldaan aan de eisen, die men in het handelsverkeer aan zodanige goederen pleegt te stellen.

8.2 Reclames dienen schriftelijk te geschieden en binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen in het bezit van de leverancier te zijn.

8.3 Ten aanzien van mogelijke in de handel gebruikelijke geringe afwijkingen in leveringen kunnen nimmer reclames geschieden.

 

9. Annulering

9.1 Indien de afnemer een order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de leverancier alle in verband met de uitvoering van die order gemaakte kosten te vergoeden.

9.2 In geval van annulering is de leverancier gerechtigd tot een schadevergoeding van 20% van de totale factuurwaarde, tenzij de geleden dan wel te lijden schade van welke aard dan ook dit vastgestelde percentage te boven gaat. In dat geval zal de schadevergoeding gelijk zijn aan de totale door de leverancier geleden schade.

 

10. Aansprakelijkheid

Alle zich bij de leverancier bevindende goederen welke zijn aangeboden voor belettering e.d. komen voor risico van de afnemer. De afnemer neemt voor zijn rekening het risico van geheel of gedeeltelijk verlies en/of beschadiging van vorenvermelde goederen, ontstaan door welke oorzaak dan ook, zoals door brand, diefstal of anderszins. En de afnemer vrijwaart de leverancier voor iedere aansprakelijkheid welke uit dezer hoofde mocht ontstaan.

 

11. Geschillen

Ten aanzien van alle geschillen welke tussen leverancier en afnemer bij de uitvoering van of in verband met een overeenkomst mochten ontstaan, verklaren beide partijen zich te zullen onderwerpen aan het Nederlands recht en zal bij uitsluiting bevoegd zijn de terzake van het geschil  bevoegde Rechter in het arrondissement te Utrecht, zulks onverminderd het recht van de leverancier de Rechter in de woonplaats van de afnemer aan te spreken.

 

Deze algemene voorwaarden zijn op 14 april 2006 gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland onder nr. 32097994.